Betingelser & vilkår

1. TRANSPORTVILKÅRENES ANVENDELSE 

Transportvilkår er avtalevilkår mellom den reisende og taxisjåfør/sentral. På alle forhold som ikke er regulert her, kommer Norsk lov til anvendelse.

2. BESTILLING AV TAXI 

Ved bestilling av taxi, enten via telefon, App, eller web, plikter bestiller å gi relevante opplysninger som måtte være nødvendig for oppdragets utførelse.

Dersom det kreves særskilt utrustet kjøretøy, som utvidet setekapasitet (utover 4 passasjerer), barnesete(r), eller annen spesialtransport plikter bestiller å opplyse dette. Spesialtransport krever at bestillingen ringes inn til vårt kundesenter.

Om bestillingen gjelder spesialtransport, og det viser seg når bilen møter opp at det faktiske behovet er redusert, kan godtgjørelse og lignende regnes i henhold til bestillingen.

Ved bruk av taxi som korrespondanse til videre transportmiddel må det beregnes rimelig tid, og en må ha en reell mulighet til å være på plass iht til korresponderende transportselskaps krav til oppmøte tidspunkt.

Ved forhåndsbetalt tur via App, gjelder betalingen transport fra A til B. Eventuelle omveier, eller stopp underveis bestemt av kunde belastes ekstra.

3. BRUK AV HOLDEPLASS / FORTRINNSRETT TIL TAXI 

Kunder fra holdeplass vises som et utgangspunkt til første ledige taxi, men kan selv fritt velge hvilken bil eller selskap de ønsker å kjøre med. Taxier som eventuelt står i veien for utkjøring etter fritt taxivalg må om nødvendig flyttes for å gi plass til utkjøring.

Ved kø på holdeplass, skal taxisjåfør kjøre den reisende som står for tur. Syke, uføre, og personer med småbarn har fortrinnsrett til drosje.

Ved påstigning skal den reisende oppgi destinasjon og eventuelt andre forhold av betydning for oppdragets utførelse.

4. PRAIING UTENOM HOLDEPLASS 

Når taxi er ledig er taklampen tent og synlig for publikum. Utenfor synlig avstand, men minst 100 meter fra nærmeste holdeplass, kan taxisjåfør plukke opp kunder som gir tydelig tegn til at de ønsker taxi. Betinger at stans og påstigning kan skje innenfor gjeldende trafikkregler, og uten hinder for øvrig trafikk.

5. TAXISJÅFØRS RETT TIL Å AVVISE TURER 

Taxisjåfør har rett til å avvise synlig ruset person, passasjer som opptrer truende eller av andre årsaker taxisjåfør finner saklig grunn til å avvise.

Dersom passasjer avvises, kan taxisjåfør kreve godtgjørelse i samsvar med taksameterets pålydende.

6. OPPDRAGETS UTFØRELSE 

Taxisjåføren skal kjøre rimeligste vei til bestemmelsesstedet dersom kunden ikke bestemmer noe annet.

Taxisjåfør plikter etter anmodning på samme turen å kjøre passasjerer til forskjellige destinasjoner. Dersom ikke annet er avtalt, er sist avstigende passasjer ansvarlig for betaling av turen.

Taxisjåfør er ansvarlig for påbudt bruk av bilbelte (ansvaret for personer opp til 15 år) og eventuelt at barnesete er forsvarlig festet jfr. veitrafikklovens bestemmelser.

Passasjerer som trenger assistanse til og fra taxi, kan anmode om bistand. Bistanden sjåføren yter etter passasjerens ønske, til, fra, eller utenfor transportmiddelet, skjer for passasjerens risiko.

Under turen skal taxisjåfør og passasjer opptre slik at det ikke oppstår fare for medtrafikanter, bagasje, bil, og utstyr.

Røyking i taxien er forbudt. Gjelder også bruk av e-sigarett.

Taxisjåførs bruk av mobiltelefon, dataterminal, og lignende under oppdrag kan skje i henhold til sentralens reglement. Bilradio nyttes kun etter den reisendes samtykke.

7. VENTETID, AVBRUDD, FORSINKELSER 

Ved henting av passasjer plikter sjåfør å vente på kunde i inntil 10 min dersom annet ikke er avtalt. For spesialoppdrag som f.eks. Nissy, bryllup, spesialkjøring o.l. gjelder særlige avtaler.

Må en tur avbrytes på grunn av feil med kjøretøyet, har sjåfør kun krav på betaling for utført kjøring dersom han innen rimelig tid kan skaffe annen taxi. Sjåføren har i slike tilfeller krav på betaling for det han har kjørt, fratrukket den nye taxiens påslag.

Må en tur avbrytes på grunn av vær, og eller føreforhold, har taxisjåfør krav på betaling for det han har kjørt.

Forsinkelser som skyldes trafikale og meteorologiske forhold gir ingen rett til avkortning i takst.

8. BETALING, VEKSLING OG KVITTERING 

Taxisentralens prisregulativ benyttes som grunnlag for prisberegning, med mindre annet er avtalt. Taxituren skal gjøres opp direkte i taxi enten ved kontant, kredittkort, kundekort, rekvisisjon, eller forhåndsbetalt via App. Annen oppgjørsform må avtales på forhånd.

Ved forhåndsbetalte turer (maxpris) hvor kunde krever å kjøre omvei og eventuelt gjøre stopp underveis, belastes ekstra.

Taxisjåføren plikter å akseptere alle kort, rekvisisjoner, og oppgjørsformer som Siddis TAXI har gjort avtale om å bruke.

Taxisjåfør plikter ikke å veksle større beløp enn kr. 500,- Kjøring i forbindelse med veksling av større beløp kan belastes kunden.

Taxisjåfør plikter uten anmodning å tilby passasjer kvittering etter endt tur.

Taxisjåfør kan kreve forhåndsbetaling.

9. SIKKERHET FOR BETALING 

Dersom taxisjåfør mottar pant som sikkerhet for manglende betaling, skal han selv avtale oppgjør og overrekkelse av pant direkte med passasjer.

10. BAGASJE OG LIGNENDE 

Taxisjåfør skal hjelpe til med bagasje og annet som medbringes på turen. Taxisjåfør kan avvise bagasje og annet som på grunn av omfang eller utforming ikke er egnet til å transporteres i taxien.

Dersom passasjer ønsker å medbringe bagasje utover det som normalt kan medbringes i vanlig taxi, anses dette som spesialtransport, og må opplyses ved bestilling.

11. HITTEGODS 

Taxisjåfør skal etter hver tur sjekke om noe er glemt i taxien slik at gjenglemte saker kan leveres tilbake til rette vedkommende. Passasjer kan likevel ikke kreve at gjenglemte saker transporteres vederlagsfritt til en oppgitt leveringsadresse. Sjåføren har ansvaret for at passasjeren får med seg innholdet i bagasjerommet, og kan derfor ikke kreve ekstra vederlag for å transportere dette til kunde.

Er ikke dette mulig skal alt hittegods leveres politiet innen 24 timer.

Telefon Politiet: 51 89 90 00
Adresse: Lagårdsveien 6, 4010 Stavanger

12. ANSVAR 

a. Skade på person Transportøren/taxieier plikter å ha forsikring i samsvar med de krav lovgivningen bestemmer. Transportørens ansvar for skade på person er nærmere angitt i bilansvarsloven.
b. Bagasje og annet gods Går håndbagasje, eller gods som de reisende medbringer helt eller delvis tapt/skadd/ødelagt under reisen, plikter transportør å erstatte tapet eller skaden dersom tapet/skaden skyldes feil eller forsømmelse fra transportørens side.
For skade på og/eller tap av bagasje eller andre ting passasjeren medbringer, er transportørens ansvar begrenset til kr 60,- pr kg. av den del av godset som er gått tapt eller blitt skadet.
c. Forsinkelse Erstatningsplikt for forsinkelse oppstår når fremmøte eller tiden for å fullføre oppdraget overskrider hva som etter omstendighetene må anses som rimelig. Ansvar foreligger ikke dersom forsinkelsen skyldes passasjeren eller omstendigheter som taxisjåfør ikke kunne unngå og hvis følger han ikke kunne forebygge. Transportørens ansvar for forsinkelser er begrenset til transportens kostnader.
d. Den reisendes ansvar Den reisende plikter å erstatte skader som ved forsett eller uaktsomhet påføres transportøren.

13. TVISTER 

Tvist mellom den reisende og taxisjåfør/eier som ikke lar seg løse kan forelegges Siddis TAXI.

14. REKLAMASJON, FRISTER OG FORELDELSE 

Den som vil kreve erstatning for tap må gi transportøren og/eller Siddis TAXI, meddelelse uten ugrunnet opphold.
Krav om erstatning etter disse transportvilkår, foreldes etter ett år med mindre andre frister etter Norsk lov kommer til anvendelse.

Kontakt oss

Scroll to Top